Územní plán

Územní plán obce Sehradice po změně č. 1 Změna č. 1 Územního plánu Sehradice byla schválena zastupitelstvem obce Sehradice dne 13.10.2021 Usnesení č. 06/04/13.10.2021 

Textová část
Úplné znění po změně č. 1

Grafická část
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Koordinační výkres  

Oznámení o zveřejnění údajů x

Územní plán Sehradice 2013 – 2021
Územní plán Sehradice byl schválen zastupitelstvem obce Sehradice dne 13. 11. 2013 usnesením č. 10/04/13.11.2013 s nabytím účinností dne 29. 11. 2013.

Textová část
Opatření obecné povahy
Textová část územního plánu
Textová část odůvodnění územního plánu

Grafická část
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Koordinační výkres-zastavěné a zastavitelné území
Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje
Technická infrastruktura -vodní hospodářství
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Oznámení o zveřejnění údajů
Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Sehradice

Komentáře nejsou povoleny.