Myslivci – základní údaje

Myslivecké sdružení

 

Jméno

Funkce v MS.

Kontakt

1.

Šenovský Zdeněk

Hospodář

604 852 706

2.

Hubáček Petr

Předseda

725 655 347

3.

Ing. Gottfried Jaroslav

Jednatel

602 579 811

4.

Hubáček Petr

Myslivecká stráž

725 655 347

5.

Hubáček František

Myslivecká stráž

731 615 550

myslivci_Sehradice

Horní řada zleva: Šenovský Alois – předseda MS, Šenovský Zdeněk – myslivecká stráž, Šenovský Ladislav – hospodář, Šenovský Lubomír, Gottfried Jaroslav – jednatel, Heinz Václav – předseda revizní komise, Pavlíček Jindřich – pokladník.
Dolní řada zleva: Hyžík Vincenc, Čada Josef, Hubáček Petr – místopředseda, Rak Lukáš, Václavík Vojtěch – myslivecká stráž. Na fotografii chybí pan František Hubáček.

 

Malinko obecných informací:

Myslivost jako taková se proti bezstarostné minulosti velmi změnila, což je to pro mnohé zájmové organizace, nejen myslivce téměř likvidační soubor legislativních, pracovních, právních a v neposlední řadě finančně náročných úkonů, se kterými se musíme během každého roku poprat, což znatelně zatěžuje nejen výbor, ale i řadové členy spolku.

Všichni členové MS Sehradice se během roku většinou první pátek v měsíci pravidelně scházíme na členských schůzích, ale nesčetně krát operativně i mimo svolané schůze, aby se řešil standardní provozní problémy vyvstávající během roku a mezi schůzemi.

Momentálně je nás ve spolku 12 členů.

Náš myslivecký spolek si prošel v posledních pěti letech jako mnoho jiných jedním z nejtěžších období od jeho vlastního vzniku, nejen z důvodu zavlečeného ohniska afrického moru prasat, který se nečekaně objevil v našem kraji v roce 2017, na jehož zvládnutí jsme se vysokou aktivitou všichni členi MS různě podíleli. Nyní se znovu africký mor prasat objevil na Liberecku, což znovu otevřelo staronová veterinární nařízení, která nás budou provázet minimálně další dva roky, než dosáhneme stádia moru prosté země, což legislativa vyžaduje 2 roky bez zaznamenané nákazy na území České Republiky. Po vyčerpávajícím zvládnutí jedné z nejhorší smrtící nemoci prasat v novodobé historii České republiky následovala pandemie covid 19., kde se nedalo naprosto nic předvídat, plánovat a z důvodu stále se měnících tvrdých, neurčitých, mnohdy zmatečných nařízení ze strany státu, popřípadě veterinární správy ani nic konat pro nás členy, ani občany. Co se týká nejdůležitější informace pro nás všechny je to, že přes všechny tyto stále se měnící nepříjemné veterinární i státní nařízení a následné negativní okolnosti dopadající na všechny, se našemu mysliveckému spolku podařilo důstojně v dobré kondici přežít tohle pro všechny velmi těžké období bez zásadní újmy a jsem hluboce přesvědčen, že tuhle kondici dokážeme společně udržet i pro naše následovníky v Sehradicích.

Pomohlo nám v nelehkých dobách zejména prozíravé, úsporné hospodaření, které jsme jako standard nastavili již v minulých letech, výpomoc obce Sehradice formou grantů, pomoc ZD Olšava, menší náhrady od MZe., náklonost občanů a kamarádů nejen ze Sehradic a v neposlední řadě pracovní nasazení členů MS Sehradice. Významnou a nevyhnutelnou podporou pro chod spolku bylo i to, že jsme se všichni členové MS Sehradice opakovaně společně podíleli finančním ročním příspěvkem ve výši 4000 Kč na každého člena na podporu financování chodu spolku, zejména na zimní přikrmování, nákup lizů, ochrany mladé srnčí zvěře a nutnou antiparazitní léčbu spárkaté zvěře. Veškerou pomoc, které se nám od všech dostává, se jako správní myslivci, občané, kamarádi snažíme dle možností nezištně maximálně vracet, jako například výpomoc při zabezpečování Maňasových Sehradic, příprava pohoštění pro naše Sehradské důchodce známé jako (setkání s občany), každoroční výpomoc na polích v ZD Olšava a další aktivity. Moc si jakékoli pomoci našemu spolku i přírodě vážíme a rád bych za náš spolek všem moc poděkoval. Taky velký dík patří našim manželkám, přítelkyním, partnerkám, které nám mnohdy se skřípěním zubů tolerují náš tak časově i finančně nákladný koníček, jakým myslivost bezesporu je.

Nyní nejdůležitější zprávou pro budoucí chod našeho spolku je informace, že jsme se dohodli s honebním společenstvem na dalším prodloužení nájemní smlouvy honitby na dalších deset let do roku 2033 za upravených podmínek. Díky dobré spolupráci po dobu trvání staré desetileté nájemní smlouvy, plnění všech závazků se nám nájemné zvedlo pouze o 70 %  + naturální plnění 2 – 3 kusů spárkáté zvěře za každý kalendářní rok. Zde bych chtěl podotknout, že jsme s Václavem Heinzem předsedou honebního společenstva udělali nepsanou gentlemanskou dohodu, že každoročně zajišťujeme zvěřinu, včetně uvaření po dohodě s vedením obce Sehradice na setkání s důchodci a taky na výroční schůzi singulárního spolku Sehradice, což přesahuje limit tří kusů. Tohle navýšení spotřeby zvěřiny nad smluvené tři kusy nikdy neřešíme a prostě zajistíme potřebné množství dle potřeby obce a singulárního spolku Sehradice.

Myslivecká stráž je oprávněna:

a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře
c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen „policie“)
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí
g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován
h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky
i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě
j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.

Myslivecká stráž je při své činnosti povinna:
a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům policie nebo příslušným orgánům státní správy.

Myslivecký hospodář:

Má pravomoci jako myslivecká stráž, navíc eviduje povolenky, komunikuje se státní zprávou myslivosti a eviduje všechno ohledně lovu, chovu, léčení, úhynu, auty sražené zvěře a nakládání se zvěří. Úzce spolupracují s předsedou, jednatelem a mysliveckou stráží.

Předseda:

Zajišťuje sám, nebo jednatel veškeré legislativní úkony spojené s chodem spolku, zajišťuje krmení, vyřizuje dotace, granty. Svolává a vede členské schůze, které se konají většinou první pátek v měsíci.

Komentáře nejsou povoleny.