Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Název
OBEC SEHRADICE

2. Důvod a způsob založení
Obec Sehradice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka
v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce
je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy
v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava
sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

3. Organizační struktura
Seznam organizací – SDH Sehradice, Základní a mateřská škola Sehradice, TJ Sokol sehradice, Myslivecké sdružení Sehradice, Rybáři, Včelaři

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sehradice 64, 76323
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Po, St: 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
4.4 Telefonní čísla
577 138 245
4.5 Čísla faxu
577 138 245
4.6 Adresa internetové stránky
https://old.sehradice.cz
4.7 Adresa e-podatelny
Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): obec.sehradice@sehradice.cz
4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
KB Zlín 12428661/0100

6. IČ
00568724

7. DIČ
CZ00568724

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
https://old.sehradice.cz/dokumenty/rozpocet

9. Žádosti o informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Sehradice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
– na úřední desce – u autobusové zastávky
– na internetové úřední desce na adrese: https://old.sehradice.cz
– informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních
dnech a úředních hodinách
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže
uvedenými způsoby:
Ústně – osobně na Obecním úřadě v Sehradicích v úředních dnech
a v úředních hodinách: Pondělí, středa   7:00-11:00 h
13:00-17:00 h
– telefonicky na tel. č.: 577 138 245

Písemně – na adrese: Obecní úřad Sehradice, 763 23 Dolní Lhota
u Luhačovic
– faxem na fax. č.: 577 138 245
Elektronickou poštou
– e-mail: obec.sehradice@sehradice.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad Sehradice, 763 23 Sehradice
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: obec.sehradice@sehradice.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, může podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní(§ 14 odst. 3 písm c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě.
Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona.
O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode
dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí(§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí
lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím OÚ, který napadené
rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení
tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož
základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12. Formuláře
Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Sehradice
obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte
především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky
www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na www.form.cz

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Povodňový plán
Požární plán

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 128/2000 Sb
zákon č. 106/1999 Sb
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Komentáře nejsou povoleny.