Obecní grant

Obec Sehradice vyhlásila grant na podporu tvorby vysokoškolských závěrečných prací, které se tematicky zabývají obcí Sehradice.

Grant byl schválen zastupitelstvem obce dne 22. 1. 2020.

Maximální roční alokace je 10 tis. Kč. Jedna závěrečná práce může získat až 5 tis. Kč. Při nevyužití se finance přesouvají do dalšího roku. Trvání grantu není časově omezeno.

Žadatelem může být student/ka vysoké školy, který/á píše závěrečnou vysokoškolskou práci – bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační. Žádající student/ka by měl/a pocházet ze Sehradic, z blízkého okolí, případně mít určitou sociální vazbu na naši obec. O případných výjimkách rozhoduje zastupitelstvo.

Tematicky se musí závěrečná práce zabývat výhradně nebo převážně obcí Sehradice. Může se jednat o vědeckou tvorbu z oblasti historické, geografické, regionálního rozvoje, demografie, finanční, informačních technologií, cestovního ruchu, hudební tvorby, religionistiky, lesnictví, zemědělství, architektury, stavebnictví, krajinné tvorby, chovatelství, různých řemesel atd.

Závěrečná práce by měla mít přínos pro obec, být zajímavou pro občany, s něčím novým seznamovat, připomínat něco, co je již zapomenuté nebo otevírat nové myšlenky.

Návrh – žadatel/ka předem zastupitelstvu předloží téma a cíl své práce, postup atd. Návrh je možný předložit i zpětně, po sepsání závěrečné práce.

Hodnotitelem je celé zastupitelstvo obce, které rozhodne o návrhu, a v kladném případě i o finanční výši grantu.

Všechny změny jsou výhradně v gesci zastupitelstva obce.

Obecní grant na podporu tvorby vysokoškolských závěrečných prací

Podpořené práce

Komentáře nejsou povoleny.